EPE Foam อีพีอีโฟม โฟมกันกระแทก โฟมกันรอย

 

บริษัท ไทยรุ่งเรือง อินเตอร์เทรด จำกัด 

61 ซอยเอกชัย 76  แขวงบางบอน  เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

 www.โฟมกันกระแทก.com 

TEL : 02-417-1599 (AUTO 10 หมายเลข)  FAX : 02-415-5499

 DTAC : 083-293-6727 : AIS : 061-647-0231 : TRUE : 097-105-2631

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552074946   E-mail : thai.rungrueang@gmail.com 

 

 

 

  ราคา ขาย โฟมกันกระกันแทก อีพีอี โฟม EPE Foam  

 1.  ขาย ราคาถูก อีพีอี โฟม กันกระแทก หนา 0.50 mm. กว้าง 1.30 m. ยาว 300 m. ซื้อที่นี้ ร้านขายส่ง-ปลีก ม้วนละ 1,100 บาท

โปรโมชั่น โฟมกันกระแทก ของเดือนนี้ สั่งซื้อ 10 ม้วน แถมฟรี 1 ม้วน ได้กำไร = 1,100 บาท บริการส่งฟรี

 กรณี ลูกค้าที่ต้องการซื้อปลีก อีพีอี โฟมกันกระแทก EPE Foam จำนวนน้อยสามารถมาซื้อเองได้ที่บริษัท 

มาซื้อเองที่บริษัท โฟมกันกระแทก จำนวน 1 ถึง 5 ม้วน ขายส่ง ราคาม้วนละ 1,000 บาท

มาซื้อเองที่บริษัท โฟมกันกระแทก จำนวน 6 ถึง 9 ม้วน ขายส่ง ราคาม้วนละ 900 บาท

มาซื้อเองที่บริษัท จำนวน 10 ม้วนขึ้นไป ขายส่ง ราคาเหลือม้วนละ 800 บาท

  Tel & ID LINE @t024171599 : AIS 061-647-0231 : DTAC 083-293-6727 : TRUE 097-105-2631  

----------------------------------------------------------

  2.  ขาย ราคาถูก อีพีอี โฟม กันกระแทก หนา 1 mm. กว้าง 1.30 m. ยาว 150 m. ซื้อที่นี้ ร้านขายส่ง-ปลีก ม้วนละ 1,000 บาท

โปรโมชั่น โฟมกันกระแทก ของเดือนนี้ สั่งซื้อ 10 ม้วน แถมฟรี 1 ม้วน ได้กำไร = 1,000 บาท บริการส่งฟรี

 กรณี ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อปลีก อีพีอี โฟมกันกระแทก EPE Foam จำนวนน้อยสามารถมาซื้อเองได้ที่บริษัท 

มาซื้อเองที่บริษัท โฟมกันกระแทก จำนวน 1 ถึง 5 ม้วน ขายส่ง ราคาม้วนละ 850 บาท

 มาซื้อเองที่บริษัท โฟมกันกระแทก จำนวน 6 ถึง 9 ม้วน ขายส่ง ราคาม้วนละ 800 บาท

มาซื้อเองที่บริษัท จำนวน 10 ม้วนขึ้นไป ขายส่ง ราคาเหลือม้วนละ 750 บาท

  Tel & ID LINE @t024171599 : AIS 061-647-0231 : DTAC 083-293-6727 : TRUE 097-105-2631  

----------------------------------------------------------

 3.  ขาย ราคาถูก อีพีอี โฟม กันกระแทก หนา 2 mm. กว้าง 1.30 m. ยาว 150 m. ซื้อที่นี้ ร้านขายส่ง-ปลีก ม้วนละ 1,400 บาท

โปรโมชั่น โฟมกันกระแทก ของเดือนนี้ สั่งซื้อ 10 ม้วน แถมฟรี 1 ม้วน ได้กำไร = 1,400 บาท บริการส่งฟรี

 กรณี ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อปลีก อีพีอี โฟมกันกระแทก EPE Foam จำนวนน้อยสามารถมาซื้อเองได้ที่บริษัท 

มาซื้อเองที่บริษัท โฟมกันกระแทก จำนวน 1 ถึง 5 ม้วน ขายส่ง ราคาม้วนละ 1,300 บาท

มาซื้อเองที่บริษัท โฟมกันกระแทก จำนวน 6 ถึง 9 ม้วน ขายส่ง ราคาม้วนละ 1,200 บาท

มาซื้อเองที่บริษัท จำนวน 10 ม้วนขึ้นไป ขายส่ง ราคาเหลือม้วนละ 1,100 บาท

  Tel & ID LINE @t024171599 : AIS 061-647-0231 : DTAC 083-293-6727 : TRUE 097-105-2631

----------------------------------------------------------

 4.  ขาย ราคาถูก อีพีอี โฟม กันกระแทก หนา 3 mm. กว้าง 1.30 m. ยาว 100 m. ซื้อที่นี้ ร้านขายส่ง-ปลีก ม้วนละ 1,600 บาท

โปรโมชั่น โฟมกันกระแทก ของเดือนนี้ สั่งซื้อ 10 ม้วน แถมฟรี 10 ม้วน ได้กำไร = 1,600 บาท บริการส่งฟรี 

 กรณี ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อปลีก อีพีอี โฟมกันกระแทก EPE Foam จำนวนน้อยสามารถมาซื้อเองได้ที่บริษัท 

มาซื้อเองที่บริษัท โฟมกันกระแทก จำนวน 1 ถึง 5 ม้วน ขายส่ง ราคาม้วนละ 1,500 บาท

มาซื้อเองที่บริษัท โฟมกันกระแทก จำนวน 6 ถึง 9 ม้วน ขายส่ง ราคาม้วนละ 1,400 บาท

มาซื้อเองที่บริษัท จำนวน 10 ม้วนขึ้นไป ขายส่ง ราคาเหลือม้วนละ 1,300 บาท

  Tel & ID LINE @t024171599 : AIS : 061-647-0231 : DTAC 083-293-6727 :TRUE 097-105-2631

----------------------------------------------------------  

 5.  ขาย ราคาถูก อีพีอี โฟม กันกระแทก หนา 5 m. กว้าง 1 m. ยาว 100 m. ซื้อที่นี้ ร้านขายส่ง-ปลีก ม้วนละ 2,500 บาท

โปรโมชั่น โฟมกันกระแทก ของเดือนนี้ สั่งซื้อ 10 ม้วน แถมฟรี 1 ม้วน ได้กำไร = 2,500 บาท บริการส่งฟรี

 กรณี ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อปลีก อีพีอี โฟมกันกระแทก EPE Foam จำนวนน้อยสามารถมาซื้อเองได้ที่บริษัท 

มาซื้อเองที่บริษัท โฟมกันกระแทก จำนวน 1 ถึง 5 ม้วน ขายส่ง ราคาม้วนละ 2,200 บาท

มาซื้อเองที่บริษัท โฟมกันกระแทก จำนวน 6 ถึง 9 ม้วน ขายส่ง ราคาม้วนละ 2,100 บาท

มาซื้อเองที่บริษัท จำนวน 10 ม้วนขึ้นไป ขายส่ง ราคาเหลือม้วนละ 2,000 บาท

  Tel & ID LINE @t024171599 : AIS 061-647-0231 : DTAC 083-293-6727 : TRUE 097-105-2631

----------------------------------------------------------  

 6.  ขาย ราคาถูก อีพีอี โฟม กันกระแทก หนา 10 m. กว้าง 1 m. ยาว 50 m. ซื้อที่นี้ ร้านขายส่ง-ปลีก ม้วนละ 2,500 

โปรโมชั่น โฟมกันกระแทก ของเดือนนี้ สั่งซื้อ 10 ม้วน แถมฟรี 1 ม้วน ได้กำไร = 2,500 บาท บริการส่งฟรี 

 กรณี ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อปลีก อีพีอี โฟมกันกระแทก EPE Foam จำนวนน้อยสามารถมาซื้อเองที่บริษัท 

มาซื้อเองที่บริษัท โฟมกันกระแทก จำนวน 1 ถึง 5 ม้วน ขายส่ง ราคาม้วนละ 2,200 บาท

มาซื้อเองที่บริษัท โฟมกันกระแทก จำนวน 6 ถึง 9 ม้วน ขายส่ง ราคาม้วนละ 2,100 บาท

มาซื้อเองที่บริษัท จำนวน 10 ม้วนขึ้นไป ขายส่ง ราคาเหลือม้วนละ 2,000 บาท

  Tel & ID LINE @t024171599 : AIS 061-647-0231 : DTAC 083-293-6727 : TRUE 097-105-2631

----------------------------------------------------------  

 7.  ขาย ราคาถูก อีพีอี โฟม กันกระแทก หนา 20 m. กว้าง 1 m. ยาว 25 m. ซื้อที่นี้ ร้านขายส่ง-ปลีก ม้วนละ 3,000 บาท

มาซื้อเองที่บริษัท จำนวน 1 ม้วนขึ้นไป ขายส่ง ราคาม้วนละ 2,500 บาท

 8.   ขาย ราคาถูก อีพีอี โฟม กันกระแทก หนา 25 m. กว้าง 1 m. ยาว 20 m. ซื้อที่นี้ ร้านขายส่ง-ปลีก ม้วนละ 3,500 บาท

มาซื้อเองที่บริษัท จำนวน 1 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 3,000 บาท

Visitors: 62,054